ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

ร่างแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2566-2570 สพป.ปท.1.pdf