ผู้บริหาร

ดร.กัมพล  เจริญรักษ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายวิวัฒน์   สิรพัธน์โภคิน
รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1

นางสาวสายใจ  พุ่มถาวร
รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1
นายธนกฤต  แก้วนามไชย

รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565  ดร.กัมพล  เจริญรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 2 / 2565   ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป.ปทุมธานี เขต 1   ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 -10.30 น  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565  ดร.กัมพล  เจริญรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1 / 2565   ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป.ปทุมธานี เขต 1   ภาพกิจกรรม

กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมรับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2   ภาพกิจกรรม

เอกสารดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่าง เล่มแผนปฏิบัติการ ปีงบฯ 67.pdf

ร่างแผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รูปเล่ม ร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณฯ ปี 67.pdf

ร่างแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566.pdf

ระบบงาน

คู่มือการจัดตั้งบประมาณ ปี 2567 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567-งบลงทุน   

ประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริหารของกลุ่มนโยบายและแผน