ผู้บริหาร

ดร.กัมพล  เจริญรักษ์
ผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1

นายธนกฤต  แก้วนามไชย

รอง สพป.ปทุมธานี เขต 1

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565  ดร.กัมพล  เจริญรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 2 / 2565   ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป.ปทุมธานี เขต 1   ภาพกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 -10.30 น  กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565. ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1   ภาพกิจกรรม

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565  ดร.กัมพล  เจริญรักษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต  1 เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1 / 2565   ณ ห้องประชุมบัวชมพู สพป.ปทุมธานี เขต 1   ภาพกิจกรรม

กลุ่มนโยบายและแผน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อพร้อมรับการประเมินเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตต้นแบบ ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกำจัด คงหนู และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต 2   ภาพกิจกรรม

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 5 ปี 

แผนปฏิบัติการประจำปี

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงาน

ระบบงาน

คู่มือการจัดตั้งบประมาณ ปี 2567 

งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณ-ปี-2567-งบลงทุน   

ประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริหาร

ของกลุ่มนโยบายและแผน