ข้อมูลทั่วไป

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 เป็นหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 99/4 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ  ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ 12000 โทรศัพท์ 0 2593 4413  โทรสาร 0 2581 3313  Website http:www.pathum1.go.th มีพื้นที่
ความรับผิดชอบบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานของพื้นที่ 4 อำเภอ ในจังหวัดปทุมธานี  ประกอบด้วย อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอสามโคก อำเภอลาดหลุมแก้ว และอำเภอคลองหลวง