กลยุทธ์  (Strategy

กลยุทธ์ 1 : ยกระดับคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ 2 : ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลยุทธ์ 3 : สร้างนวัตกรรมทางการศึกษาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี

กลยุทธ์ 4 : พัฒนาระบบการบริหารจัดการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

แนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากำหนดนโยบาย แผน กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของครู ผู้บริหารสถานศึกษา ก.ต.ป.น. สถานศึกษา ชุมชนและเครือข่าย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐาน

        2. ให้สถานศึกษาในสังกัดนำกลยุทธ์ แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติ เป็นกรอบแนวทางการจัดการศึกษา โดยดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

   3. ผู้บริหารสถานศึกษาทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจเป้าประสงค์ กลยุทธ์ แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

        4. แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม และรายงานการขับเคลื่อนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ

ในสถานศึกษา

        5. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสนับสนุนและสร้างให้สถานศึกษาเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ   และ มีการแลกเปลี่ยนสะท้อนผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

        6. จัดระบบการให้บริการ ให้คำปรึกษา แนะนำการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียน  ครูและบุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษาและชุมชนภายใต้กลยุทธ์ แนวทางการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียนเป็นสำคัญ

        7. ประเมินผลการดำเนินงาน นำข้อมูลปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งให้กำลังใจ ชื่นชม

เชิดชูเกียรติในความพยายามหรือความสำเร็จการนำกลยุทธ์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาและเผยแพร่

ต่อสาธารณชน