วิสัยทัศน์  (Vision)

สร้างนวัตกรรม  น้อมนำศาสตร์พระราชา  สู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน