กลุ่มนโยบายและแผน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1

Pathumtani Primary Education Service Area Office 1

บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

8.jpg
ภาพ 1.docx

นางสาวปนิตา  เช็ก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ภาพ 3.docx

นางสาวปรียาภรณ์  สุดห่วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ภาพ 4.docx

นายภราดร  ขัติยเนตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ภาพ 5.docx

นายบัณฑิต  วิวัฒสวัสดินนท์

พนักงานธุรการ ส 4