บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวปนิตา เช็ก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวอลิษา ลบเลิศ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายบัณฑิต วิวัฒสวัสดินานนท์

พนักงานธุรการ ส 4