บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

ภาพ 6.docx
ภาพ 1.docx

นางสาวปนิตา  เช็ก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน

ภาพ 2.docx

นายชัยภัทร  ปัญญาสี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ภาพ 3.docx

นางสาวปรียาภรณ์  สุดห่วง

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

ภาพ 4.docx

นายภราดร  ขัติยเนตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ภาพ 5.docx

นายบัณฑิต  วิวัฒสวัสดินนท์

พนักงานธุรการ ส 4