บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน

นางสาวปนิตา เช็ก

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน

หม่อมหลวงสิริลักษณ์  สุขสวัสดิ์

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายชัยภัทร  ปัญญาสี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายภราดร  ขัติยเนตร

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายบัณฑิต วิวัฒสวัสดินานนท์

พนักงานธุรการ ส4