แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เล่มแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบฯ 2566.pdf