แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2563 - 2564
(ฉบับทบทวน พ.ศ. 2564) 

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565 ฉบับทบทวน 2564.pdf