แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 (พ.ศ. 2566 - 2570)  

เล่ม แผนพัฒนาการศึกษา 5 ปี.pdf